Masz pytanie?

mplusm.com.pl / REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MPLUSM.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MPLUSM.COM.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy 
 8. Gwarancja produktu
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Postanowienia końcowe

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.mplusm.com.pl prowadzony jest przez M PLUS M Frąszczak M. Kruk E. Spółka Jawna, z siedzibą w Wrześni, Obłaczkowo 148, 62-300 Września, NIP: 7890007027, REGON: 630151518.
 2. Sklep Internetowy www.mplusm.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Oferta Sklepu Internetowego jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.mplusm.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.mplusm.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.mplusm.com.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.mplusm.com.pl/ użyte są w celach informacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.mplusm.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mplusm.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.mplusm.com.pl/
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – M Plus M Frąszczak M.Kruk E. Spółka Jawna, z siedzibą w Wrześni, Obłaczkowo 148, 62-300 Września, NIP: 7890007027, REGON: 630151518.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: zamówienie oczekujące (sprawdzanie dostępności Produktu), Produkt dostępny (oczekiwanie za płatność), Produkt chwilowo niedostępny (czekaj na kontakt ze sprzedawcą), zamówienie w trakcie realizacji, zamówienie zrealizowane czeka na wysyłkę oraz Produkt wysłany.

 

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostępnianie informacji w formie Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

1. Komputer z dostępem do Internetu.
2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3. Przeglądarka internetowa.
4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienia można składać: 

1. poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.mplusm.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mplusm.com.pl
3. telefonicznie pod numerem 61 43 77 059

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

1. oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
2. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
3. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

     3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Numery rachunków: 

  33 1140 2017 0000 4302 0804 0919 (mBank) lub 23 2490 0005 0000 4530 3694 5222
  (Alior Bank) M PLUS M Frąszczak M. Kruk E. Spółka Jawna, z siedzibą w Wrześni, Obłaczkowo 148, 62-300 Września, NIP: 7890007027, REGON: 630151518. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr....
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub DPD.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Obłaczkowo 148, 62-300 Września
 4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi od 2 do 10 Dni Roboczych.
 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.

 

 

VIII. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. 
 2. Rozparzenie gwarancji nastąpi wyłącznie w przypadku dostarczenia Produktu przez Pocztę Polską przesyłką zwykłą wraz z dowodem jego zakupu.
 3. Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi od 24 miesiące i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 4. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

1. niezgodnego z instrukcją podłączenia i użytkowania wentylatora,
2. uszkodzenia mechanicznego zawinionego przez Klienta,
3. dostarczenia do naprawy wentylatora w stanie niekompletnym lub noszącego ślady napraw i przeróbek.

 1. Karta gwarancyjna bez pieczęci i daty sprzedaży, oraz z poprawkami dokonanymi przez osoby nieuprawnione jest nieważna.

 

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@mplusm.com.pl
 2. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Obłaczkowo 148, 62-300 Września.
 3. Producent zwraca koszt tylko w przypadku dostarczenia reklamowanego Produktu przez Pocztę Polską przesyłką zwykłą.
 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód jego zakupu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@mplusm.com.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (Sprzedawcy).

 

NazwaRozmiarData
icoM PLUS M - DRUK REKLAMACJI - v1.pdf

Druk reklamacji

90.19 KB2018-11-30 13:38
   M PLUS M Frąszczak M. Kruk E. Sp.J.
62-300 Września, Obłaczkowo 148
NIP: 789-00-07-027
REGON: 630151518
tel: (61) 437 49 20
fax: (61) 437 49 22 
kontakt:
email: zamowienia@mplusm.com.pl